1396/11/15
نتایج پیکارهای کاراته آینده سازان استان تهران اعلام شد
  نسخه چاپی
نتایج پیکارهای کاراته آینده سازان استان تهران اعلام شد

با انجام مسابقات مرحله نهایی آینده سازان استان تهران در دو بخش دختران و پسران(سبکهای آزاد و کنترلی) برترینهای هر بخش معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، مرحله نهایی رقابتهای کاراته آینده سازان استان تهران در بخش دختران 12بهمن ماه به میزبانی شهرستان ملارد و در بخش پسران 13بهمن ماه به میزبانی شهرستان دماوند با معرفی تیمهای برتر هر بخش به پایان رسید.

نتایج این رقابتها بدین شرح است:

**سبکهای کنترلی پسران/
مقام اول:قرچک 3طلا و 3نقره
مقام دوم:اسلامشهر 3طلا و 1نقره
مقام سوم:شهریار 2طلا
مقام چهارم:جنوبغرب 1طلا و 2نقره و 2برنز
مقام پنجم:شهرقدس 1طلا و 2نقره
مقام ششم:شمالغرب 1طلا و 1نقره
مقام هفتم:شمالشرق 1طلا
مقام هشتم:ملارد 1نقره
مقام نهم:پاکدشت 1برنز


**سبکهای آزاد پسران/
مقام اول:شمالغرب 4طلا و 1نقره
مقام دوم:شمالشرق 4طلا
مقام سوم:ملارد 1طلا و 5نقره و 2برنز
مقام چهارم:ورامین 1طلا و 2نقره و 3برنز
مقام پنجم:پردیس 1طلا و 1نقره و 4برنز
مقام ششم:شهرری 1طلا و 1نقره و 1برنز
مقام هفتم:شهریار 1طلا و 3برنز
مقام هشتم:پاکدشت 2نقره و 1برنز
مقام نهم:دماوند 1نقره و 5برنز
مقام دهم:جنوبغرب 1برنز


**سبکهای کنترلی دختران/
مقام اول: ملارد 3طلا و 1برنز
مقام دوم: شمالغرب 2طلا و 1برنز
مقام سوم: شمالشرق 2طلا
مقام چهارم: جنوبغرب 1طلا و 2نقره
مقام پنجم: اسلامشهر 1طلا
مقام ششم: دماوند 5نقره و 2برنز
مقام هفتم: شهرقدس 1نقره
مقام هشتم: پردیس 1برنز

**سبکهای آزاد دختران/
مقام اول: ملارد 2طلا و 2نقره
مقام دوم:جنوبغرب 2طلا و 1نقره
مقام سوم:شمالغرب 2طلا و 1برنز
مقام چهارم:پردیس 1طلاو3نقره و2برنز
مقام پنجم:شمالشرق 1طلا و1نقره و 1برنز
مقام ششم:شهریار 1طلا و 1نقره
مقام هفتم:دماوند 1طلا و 2برنز
مقام هشتم:جنوبشرق 1طلا
مقام نهم:بهارستان 2نقره
مقام دهم:شمیرانات 1نقره
مقام یازدهم:اسلامشهر 1برنز


*** نتایج کلی /
مقام اول:شمالغرب 9طلا، 2نقره و 2برنز
مقام دوم:شمالشرق 8طلا، 1نقره و 1برنز
مقام سوم:ملارد 6طلا، 4نقره و 3برنز
مقام چهارم:جنوبغرب 4طلا، 5نقره و 3برنز
مقام پنجم:شهریار 4طلا، 1نقره و 3برنز
مقام ششم:اسلامشهر 4طلا، 1نقره، 1برنز
مقام هفتم:قرچک 3طلا و 3نقره
مقام هشتم:پردیس 2طلا، 4نقره و 7برنز
مقام نهم:دماوند 1طلا،6نقره و 9برنز
مقام دهم:شهرقدس 1طلا 3نقره
مقام یازدهم:ورامین 1طلا،2نقره و 3برنز
مقام دوازدهم:شهرری 1طلا، 1نقره و 1برنز
مقام سیزدهم:جنوبشرق 1طلا
مقام چهاردهم:پاکدشت 2نقره و 2برنز
مقام پانزدهم:بهارستان 2نقره
مقام شانردهم:شمیرانات 1نقره

هیئت کاراته استان تهران 1398