1397/11/15
تاريخ و نحوه برگزاري رقابتهاي انتخابي كاراته پايه دختران و پسران تغيير كرد
  نسخه چاپی
تاريخ و نحوه برگزاري رقابتهاي انتخابي كاراته پايه دختران و پسران تغيير كرد

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران و به نقل از سايت فدراسيون كاراته، با توجه به تعدد مقام آوران در 4 رويداد مختلف(المپياد استعداديابي، مسابقات قهرماني كشور، ليگ هاي كاراته وان ايران، نفرات دعوت شده مسابقات قهرماني كشور، نفرات منتخب ليگ هاي پايه ) در بخش نوجوانان، جوانان و اميد و بنا به درخواست كارشناسان، مربيان و بررسي هاي بعمل آمده رقابتهاي انتخابي دختران و پسران روز پنجشنبه 18 بهمن ماه برگزار خواهد شد. >

بر اين اساس رقابتهاي انتخابي دختران در سالن شهيد افراسيابي و مسابقات پسران در سالن تختي تهران خواهد بود.
نحوه برگزاري انتخابي پسران و دختران به شرح ذيل است:


**رده سني نوجوانان/
دور اول: نفرات سوم و سوم مشترك مسابقات قهرماني كشور تهران، نفرات دوم، سوم و سوم مشترك مسابقات استعداديابي اراك و سنندج، نفرات سوم و چهارم رنكينگ كاراته وان و نفرات دعوت شده از مسابقات قهرماني كشور و منتخب ليگ هاي پايه به صورت تك حذفي با هم به رقابت پرداخته و 2 يا 3 نفر برتر به بخش مرحله دوره اي در همان روز معرفي مي شوند.
دور دوم: نفر اول المپياد استعداديابي، نفر دوم مسابقات قهرماني كشور، نفر دوم رنكينگ كاراته وان ايران و نفرات منتخب از دور اول به صورت دوره اي با هم به رقابت پرداخته و در پايان 2 يا 3 نفر به مرحله بعد انتخابي كه در تاريخ اول اسفند ماه برگزار مي شود، راه مي يابند. >


**رده سني جوانان/
دور اول: نفرات سوم و سوم مشترك مسابقات قهرماني كشور تهران، نفرات سوم و چهارم رنكينگ كاراته وان و نفرات دعوت شده از مسابقات قهرماني كشور و منتخب ليگ هاي پايه به صورت تك حذفي با هم به رقابت پرداخته و 2 يا 3 نفر برتر به بخش مرحله دوره اي در همان روز معرفي مي شوند.
دور دوم: نفر دوم مسابقات قهرماني كشور، نفر دوم رنكينگ كاراته وان ايران و نفرات منتخب از دور اول به صورت دوره اي با هم به رقابت پرداخته و در پايان 2 يا 3 نفر به مرحله بعد انتخابي كه در تاريخ اول اسفند ماه برگزار مي شود، راه مي يابند. >


**رده سني اميد/
دور اول: نفرات سوم و سوم مشترك مسابقات قهرماني كشور تهران، نفرات سوم و سوم مشترك كاراته وان( به شرط داشتن شرايط سني) و نفرات دعوت شده از مسابقات قهرماني كشور و منتخب ليگ برتر به صورت تك حذفي با هم به رقابت پرداخته و 2 يا 3 نفر برتر به بخش مرحله دوره اي در همان روز معرفي مي شوند.
دور دوم: نفر دوم مسابقات قهرماني كشور، نفر دوم كاراته وان ايران و نفرات منتخب از دور اول به صورت دوره اي با هم به رقابت پرداخته و در پايان 2 يا 3 نفر به مرحله بعد انتخابي كه در تاريخ اول اسفند ماه برگزار مي شود، راه مي يابند. >


***كاتا به صورت امتيازي محاسبه مي شود و كاتاروها بايد 3 دور كاتا اجرا كنند كه در بخش كاتاي تيمي دور آخر همراه با بونكاي خواهد بود.
نوجوانان از ساعت 9 صبح، جوانان 11 صبح و اميدها از ساعت 14 به روي تاتامي خواهند رفت.
وزن كشي مسابقات با يك كيلوگرم ارفاق وزني يك ساعت قبل از آغاز مسابقات در سالن محل برگزاري انجام خواهد شد.
به همراه داشتن بيمه ورزشي، كارت شناسايي عكسدار و (در صورت داشتن گذرنامه) الزامي است.

هیئت کاراته استان تهران 1398